Grupa genetyki konserwatorskiej

 

Kierownik

dr inż. Robert W. Mysłajek


 Zespół

 • dr Natalia Niedźwiecka
 • dr Maciej Szewczyk

 Współpracownicy

 • dr hab. Sabina Pierużek-Nowak - Stowarzyszenie dla Natury "Wilk"

 Współpraca międzynarodowa

 • Central European Wolf Consortium - konsorcjum łączące instytucje z Polski, Niemiec, Holandii i Danii zajmujące się badaniami nad strukturą genetyczną wilków w Europie Środkowej.
 • Bat1K - konsorcjum badawcze mające na celu zsekwencjonowanie genomów wszystkich gatunków nietoperzy.

Studenci

studia II stopnia - magisterskie

 • lic. Marta Bąk - Centrum Nauk Sądowych UW
 • inż. Iga Kwiatkowska - Wydział Biologii UW
 • inż. Kinga M. Stępniak - Wydział Biologii UW

studia I stopnia - licencjackie i inżynierskie

 • Dominika Szczepańska - Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Maja Karolewska - Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW.
 • Magdalena Przymusińska - Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW.

Tematyka badań

Zespół genetyki konserwatorskiej Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii UW specjalizuje się w biologii konserwatorskiej. Zajmujemy się głównie badaniami różnorodności genetycznej organizmów i jej wpływem na przystosowanie zwierząt i roślin do zmian środowiska. Wyniki naszych prac mają w dużej części charakter aplikacyjny. Dzięki nim tworzone są zalecenia służące ochronie ginących i rzadkich gatunków, czy też zarządzania siecią obszarów chronionych.


Granty

 • Tytuł: Wpływ osobniczej selekcji siedlisk podczas kolonizacji nowych obszarów na strukturę genetyczną -populacji. Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, konkurs FUGA 3. Kwota: 592 300 zł. Okres: 2014-2017. Kierownik: dr inż. Robert W. Mysłajek. Opieka naukowa: prof. dr hab. Paweł Golik.

 • Tytuł: Jak drapieżniki odgryzają się patogenom? – polimorfizm genów odpowiedzialnych za odpowiedź immunologiczną u wilków Canis lupus. Finansowanie: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, projekt SKILLS, konkurs INTER. Kwota: 100 000 zł. Okres: 2015-2016. Kierownik: dr inż. Robert W. Mysłajek. Współpraca: dr Agnieszka Kloch, dr Magdalena Podkowik.


Wybrane publikacje


Zrealizowane prace dyplomowe

Prace magisterskie

 • Diserens T. 2017. Deficiencies in Natura 2000 for protection of the wolf Canis lupus in Poland. Praca magisterska na kierunku Environmental Management. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. Promotor: Robert W. Mysłajek.
 • Kłodawska M. 2016. Variability of the major histocompatibility complex class II genes in the Polish population of the gray wolf Canis lupus. Praca magisterska na kierunku Biologia w zakresie Biologii Molekularnej. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. Promotor: Robert W. Mysłajek.

Prace licencjackie i inżynierskie

 • Janowska I. 2018. Zastosowanie technik molekularnych do identyfikacji drapieżników wyrządzających szkody wśród zwierząt hodowlanych. Praca licencjacka na kierunku Biologia w zakresie Genetyki. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. Promotor: Robert W. Mysłajek.
 • Kwiatkowska I. 2018. Ryś Lynx lynx w zachodniej Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju populacji. Praca inżynierska na kierunku Hodowla i Ochrona Zwierząt Dzikich i Towarzyszących. Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa. Promotor: Robert W. Mysłajek.
 • Stępniak K. 2018. Znakowanie zapachem u wilków Canis lupus zamieszkujących gospodarcze lasy północno-wschodniej Polski. Praca inżynierska na kierunku Hodowla i Ochrona Zwierząt Dzikich i Towarzyszących. Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa. Promotor: Robert W. Mysłajek.
 • Porębna K. 2017. Zastosowania metod genetyki molekularnej do oceny liczebności wilka Canis lupus. Praca licencjacka na kierunku Biotechnologia w zakresie Genetyki. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. Promotor: Robert W. Mysłajek.
 • Słonawska Z. 2017. Zastosowaniu technik molekularnych w analizach kryminalistycznych z zakresu ochrony przyrody. Praca licencjacka na kierunku Biotechnologia w zakresie Genetyki. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. Promotor: Robert W. Mysłajek.

Dydaktyka

Prowadzimy zajęcia dydaktyczne z zastosowań metod molekularnych w biologii konserwatorskiej, badaniach populacyjnych oraz kryminalistyce dla studentów biotechnologii, biologii i ochrony środowiska z Wydziału Biologii UW oraz z zakresu podstaw genetyki ogólnej i behawioralnej dla studentów antropozoologii na Wydziale "Artes Liberales" UW.


Nagrody za działalność naukową i popularyzację nauki

 • 2017: Robert Mysłajek i Maciej Szewczyk - nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe.
 • 2015: Robert Mysłajek - II miejsce w konkursie popularyzatorskim INTER Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 • 2015: Maciej Szewczyk - nagroda za najlepszy referat podczas III Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Teriologicznej.

 • 2015: Robert Mysłajek - nagroda główna w kategorii „Prace naukowo-badawcze” w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „Zielony Czek 2015”. Nagrodę przyznano za „wieloletnie badania nad składem gatunkowym, ekologią, behawiorem, genetyką i problemami ochrony ssaków województwa śląskiego”.

 • 2014: Robert Mysłajek - nagroda główna w kategorii Popularyzator Indywidualny – Naukowiec w konkursie "Popularyzator Nauki 2014" organizowanym przez serwis PAP „Nauka w Polsce” we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.