Grupa badania modyfikacji ogonów RNA

 

Kierownik

dr Michał Małecki


 Zespół


Studenci

studia III stopnia - doktoranckie

  • mgr Maciej Grochowski

Tematyka badań

Celem projektu jest badanie funkcji nowo odkrytych modyfikacji kwasów rybonukleinowych (RNA). Cząsteczki RNA transportowane do cytoplazmy są modyfikowane przez dodanie ogona złożonego z nukleotydów adeninowych (A). Wyniki najnowszych badań pokazują, że ogony te mogą być w cytoplazmie modyfikowane przez dodanie innych nukleotydów: urydyny (U), cytozyny (C) lub guaniny (G). Modyfikacje te wykryto u ludzi, ale także u różnych odległych ewolucyjnie organizmów, między innymi u drożdży, sugeruje to, że są one istotne dla prawidłowego funkcjonowania komórek eukariotycznych.

Dane zebrane dotychczas wskazują, że dodanie nukleotydów do ogona adenozynowego może powodować degradację cząsteczki RNA, lub wpływa na efektywność, z jaką taka cząsteczka podlega translacji. Nadal jednak nieznana jest dokładna funkcja różnych modyfikacji, jak też ich udział w globalnej kontroli przepływu informacji genetycznej. Modyfikacje ogonów RNA wydają się być szczególnie istotne w sytuacjach, kiedy komórka musi szybko zmienić repertuar białkowy, na przykład dostosowując się do gwałtownych zmian otoczenia, a także, kiedy udział regulacji transkrypcji w kontroli poziomu RNA jest zniwelowany na przykład w trakcie podziału komórkowego.

W projekcie do badania modyfikacji RNA wykorzystamy zalety prostego modelowego organizmu – drożdży z gatunku Schizosaccharomyces pombe a także najnowsze techniki sekwencjonowania RNA. Drożdże mają stosunkowo niewielki genom, są bardzo dobrze genetycznie scharakteryzowane, a co najważniejsze są świetnym modelem do badania dynamicznych zmian poziomów RNA i białek w różnych fizjologicznych sytuacjach. W ramach projektu użyjemy specjalistycznej techniki sekwencjonowania pozwalającej wykryć modyfikacje ogonów wszystkich komórkowych RNA (TAIL-seq). Następnie zbadamy czy podczas programów, wspólnych dla eukariotycznych komórek jak odpowiedź na stres środowiskowy, podział mejotyczny czy procesy starzenia, modyfikacje RNA są wykorzystywane do regulowania zmian ekspresji genów. Będą to pierwsze badania tych procesów pod kątem modyfikacji ogonów RNA.


 Granty

  • Grant FIRST TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej “Badanie funkcji modyfikacji 3’-końców RNA” w ramach POIR oś IV: zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R. Numer projektu POIR.04.04.00-00-4316/17-00


Wybrane publikacje

  • --