Przedmiot dla studentów studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska.

Zajęcia prowadzone są w semestrze letnim.

Koordynatorem przedmiotu i wykładowcą jest dr Piotr Borsuk. 

 

Program wykładu:

Przegląd problemów rozwiązywanych przez współczesną genetykę. Przykłady doświadczeń i podejść eksperymentalnych, które pozwoliły na zrozumienie podstawowych procesów biologicznych. Genetyka klasyczna, podstawowe terminy, prawa i zastosowania. Metody analizy genetycznej bakterii, grzybów i wyższych organizmów. DNA jako materiał genetyczny. Replikacja DNA. Kod genetyczny i biosynteza białek. Manipulowanie genami - techniki inżynierii genetycznej. Analiza restrykcyjna. Metody sekwencjonowania DNA i identyfikacji sekwencji homologicznych. Metody klonowania genów. Struktura i działanie genu prokariotycznego. Genetyczna regulacja procesów metabolicznych. Amplifikacja fragmentów DNA za pomocą techniki PCR i zastosowania tej techniki w różnych dziedzinach (kryminalistyka, archeologia, badanie pokrewieństwa pomiędzy osobnikami). Struktura i działanie genu eukariotycznego. Proces składania genów. Mechanizmy regulacji genetycznej na poziomie transkrypcji. Regulacja post-transkrypcyjna. Rola małych cząsteczek RNA w regulacji genetycznej. Genetyczna regulacja procesów różnicowania i rozwoju na przykładzie Drosophila. Geny w procesie nowotworzenia. Wirusy onkogeniczne, których materiałem genetycznym jest DNA i retrowirusy. Genetyczne podstawy zjawiska odporności, powstawanie przeciwciał i receptorów limfocytów T. Podstawy genomiki i proteomiki. Genetyka a ewolucja - ewolucja na poziomie molekularnym. Ważniejsze zastosowania technik inżynierii genetycznej w biotechnologii, rolnictwie i medycynie. Terapia genowa. Społeczny odbiór prac, w których stosuje się inżynierię genetyczną (GMO). Genetyka człowieka. Dziedziczenie inteligencji, pamięci i cech osobowości.

Program ćwiczeń:

Podstawy genetyki klasycznej. DNA jako materiał genetyczny. Mutacje. Kod genetyczny. Struktura i ekspresja genu prokariotycznego. Struktura i ekspresja genu eukariotycznego. Inżynieria genetyczna. Genetyka człowieka. Podstawy genetyki populacji.

Ćwiczenia nie mają formy zajęć laboratoryjnych.